Zoznam datasetov

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) 151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 194/1949 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1949 o nabývání a pozbývání československého státního občanství 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 256/2013 Sb. ZÁKON ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád 585/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 91/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o mezinárodním právu soukromém 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 0_0 Ako používať Knowww portál Charta OSN Charta základných práv Európskej únie (SK / EN) Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction Dataset 255 Dataset 256 Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Examples of the use of semantic trees Game Programming Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz - BSIG) Global and Existential Risks Hrozby a zraniteľnosti kybernetického priestoru Karel Čapek - RUR (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS) Medzinárodné organizácie a ich orgány Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prehľad dokumentov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR Nariadenie vlády SR 36/2015 Z. z. (ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb) NKIVS OBČIANSKY ZÁKONNÍK 40/1964 Zb. Ochrana kybernetického priestoru Organizačný poriadok Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Orgány verejnej moci Pathway to the Solar system colonization, Milky Way and beyond Práca s prezentáciami v prostredí MS PowerPoint - strom vedomostí pre úroveň stredných škôl Práca s tabuľkami v prostredí MS Excel - strom vedomostí (osnova) Práca s textom a dokumentami v prostredí MS Word - strom vedomostí Prehľad relevantných dokumentov a informačných zdrojov v sektore zdravotníctva Proposal of the DIRECTIVE COM(2016) 767 on the promotion of the use of energy from renewable sources Riziká bežného dňa Situácie a problémy Slovník pojmov zo zdravotníckych zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii Strategická priorita - Manažment údajov (v pôsobnosti ÚPVIaI) Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America Svet regulácií, legislatívy a práva pre informatikov Tallinn Declaration on eGovernment Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Všeobecné hrozby a riziká White Paper on the future of Europe: Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 ZÁKON 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ZÁKON 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Zákon 305/2013 Z.z. (o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ) Zákon 343/2015 Z. z. (o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) ZÁKON 547/2005 Z. z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky ZÁKON 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii Zákon č. 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a regulačný rámec prevádzky bezpilotných lietadiel (dronov) Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) Zákon č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa) Zákon č. 251/2012 Z. z. (o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) Zákon č. 313/2009 Z. z. (o vinohradníctve a vinárstve) ZÁKON č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 431/2002 Z. z. (o účtovníctve) Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre) - slovník pojmov Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) - probíhá zpracování Zdravie Zmluva o Európskej únii Zmluva o fungovaní Európskej únie (TFEU) Zmluva o nešírení jadrových zbraní Zmluva o zákaze nukleárnych zbraní (fran.) Zoznam zákonov Slovenskej republiky