Zoznam datasetov

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) 151/1997 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 194/1949 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1949 o nabývání a pozbývání československého státního občanství 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 256/2013 Sb. ZÁKON ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád 585/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů 634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 91/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o mezinárodním právu soukromém 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and relating Protocol Charta OSN Charta základných práv Európskej únie (SK / EN) Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction Copy-Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Brexit withdrawal treaty) Definície dôležitých subjektov, ktorých sa týkajú právne predpisy - v.1 Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Brexit withdrawal treaty) EU eGovernment Action Plan 2016-2020 Examples of the use of semantic trees Fair. Free. Sustainable. - The Progressive Europe We Want. (PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS LISBON, 7-8 DECEMBER 2018) Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz - BSIG) Global and Existential Risks Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Global compact on refugees Karel Čapek - RUR (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS) Medzinárodné organizácie a ich orgány Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prehľad dokumentov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR Nariadenie vlády SR 36/2015 Z. z. (ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb) National Security Strategy of the United States of America NKIVS OBČIANSKY ZÁKONNÍK 40/1964 Zb. Ochrana kybernetického priestoru Organizačný poriadok Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Orgány verejnej moci Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the United Kingdom and the European Union (Brexit) Práca s prezentáciami v prostredí MS PowerPoint - strom vedomostí pre úroveň stredných škôl Práca s tabuľkami v prostredí MS Excel - strom vedomostí (osnova) Práca s textom a dokumentami v prostredí MS Word - strom vedomostí Prehľad relevantných dokumentov a informačných zdrojov v sektore zdravotníctva Proposal of the DIRECTIVE COM(2016) 767 on the promotion of the use of energy from renewable sources Situácie a problémy Slovník pojmov zo zdravotníckych zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii Strategická priorita - Manažment údajov (v pôsobnosti ÚPVIaI) Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America Svet regulácií, legislatívy a práva pre informatikov Tallinn Declaration on eGovernment Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons Všeobecné hrozby a riziká White Paper on the future of Europe: Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 ZÁKON 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ZÁKON 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Zákon 305/2013 Z.z. (o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ) Zákon 343/2015 Z. z. (o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) ZÁKON 547/2005 Z. z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky ZÁKON 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii Zákon č. 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a regulačný rámec prevádzky bezpilotných lietadiel (dronov) Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) Zákon č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa) Zákon č. 251/2012 Z. z. (o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) Zákon č. 313/2009 Z. z. (o vinohradníctve a vinárstve) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch ZÁKON č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 431/2002 Z. z. (o účtovníctve) Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre) - slovník pojmov Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) - probíhá zpracování Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zdravie Zmluva o Európskej únii Zmluva o fungovaní Európskej únie (TFEU) Zmluva o nešírení jadrových zbraní Zmluva o zákaze nukleárnych zbraní (fran.)