Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • O strome
 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • DRUHÁ ČASŤ (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • TRETIA ČASŤ - SYSTÉM RADIAČNEJ OCHRANY (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU A NA POSKYTOVANIE SLUŽBY DÔLEŽITEJ Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY V PLÁNOVANÝCH SITUÁCIÁCH OŽIARENIA (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • PIATA ČASŤ - POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE RADIAČNEJ OCHRANY PRI VYKONÁVANÍ ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU A POSKYTOVANÍ SLUŽBY DÔLEŽITEJ Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • ŠIESTA ČASŤ - RADIAČNÁ OCHRANA NA PRACOVISKU (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • SIEDMA ČASŤ - RÁDIOAKTÍVNY ODPAD (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • ÔSMA ČASŤ - RADIAČNÁ UDALOSŤ (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 1 podradený uzol. Zobraziť 1 podradený uzol.
 • DEVIATA ČASŤ - OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREPRAVU RÁDIOAKTÍVNEHO MATERIÁLU (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • DESIATA ČASŤ - EVIDENCIA ZDROJOV IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • JEDENÁSTA ČASŤ - LEKÁRSKE OŽIARENIE A NELEKÁRSKE OŽIARENIE (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • DVANÁSTA ČASŤ - OŽIARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV ŽIARENIA (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • TRINÁSTA ČASŤ - OCHRANA OBYVATEĽOV A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRED OŽIARENÍM NÁSLEDKOM VYKONÁVANIA ČINNOSTI VEDÚCEJ K OŽIARENIU (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • ŠTRNÁSTA ČASŤ - VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • PÄTNÁSTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Príloha č. 1 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 2 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 3 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 4 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 5 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 6 k zákonu č. 87/2018 Z. z. Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Príloha č. 7 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 8 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 9 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 10 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 11 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 12 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 13 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 14 k zákonu č. 87/2018 Z. z.
 • Príloha č. 15 k zákonu č. 87/2018 Z. z.