Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Opatrne, si v mode, kedy presúvaš uzly.

1. Klikni na text uzla, ktorý chceš presunúť.

2. Klikni na text uzla, pred ktorý chceš vybraný uzol presunúť.

Opatrne, si v mode, kedy kopíruješ podstrom.

1. Klikni na text uzla, ktorého podstrom chceš skopírovať.

2. Klikni na text uzla, pod ktorý chceš vybraný podstrom skopírovať.

 • Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Dieťa (školský zákon) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Školská spôsobilosť (školský zákon) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Vzdelávanie (školský zákon) Skryť 19 podradených uzlov. Zobraziť 19 podradených uzlov.
 • Stupne vzdelania (školský zákon) Skryť 6 podradených uzlov. Zobraziť 6 podradených uzlov.
 • Škola alebo školské zariadenie (školský zákon) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Formy organizácie výchovy a vzdelávania (školský zákon) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov (školský zákon) Skryť 8 podradených uzlov. Zobraziť 8 podradených uzlov.
 • Prijímanie na výchovu a vzdelávanie (školský zákon) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Spôsoby ukončovania výchovy a vzdelávania v stredných školách (školský zákon) Skryť 9 podradených uzlov. Zobraziť 9 podradených uzlov.
 • Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením (školský zákon) Skryť 3 podradené uzly. Zobraziť 3 podradené uzly.
 • Výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov s nadaním (školský zákon) Skryť 5 podradených uzlov. Zobraziť 5 podradených uzlov.
 • Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (školský zákon)
 • Školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy (školský zákon) Skryť 2 podradené uzly. Zobraziť 2 podradené uzly.
 • Sústava školských zariadení (školský zákon) Skryť 4 podradené uzly. Zobraziť 4 podradené uzly.
 • Informovaný súhlas (školský zákon)
 • Následné všeobecne záväzné právne predpisy (školský zákon)
 • Spoločné ustanovenia (zákona 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Skryť 15 podradených uzlov. Zobraziť 15 podradených uzlov.