Čoho sa týka DPIA

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

DPIA sa môže týkať jednej operácie spracovania údajov.

    V článku 35 ods. 1 sa však uvádza, že „pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vysoké riziká, môže byť dostatočné jedno posúdenie.“
    V odôvodnení 92 sa dopĺňa, že „existujú okolnosti, za ktorých môže byť vhodné a hospodárne, aby sa predmet posúdenia vplyvu na ochranu údajov nevzťahoval len na jeden projekt, ale bol širší, napríklad ak orgány verejnej moci alebo verejnoprávne subjekty zamýšľajú vytvoriť spoločnú aplikáciu či spracovateľskú platformu alebo ak niekoľko prevádzkovateľov zamýšľa zaviesť spoločnú aplikáciu či spracovateľské prostredie v rámci odvetvia alebo segmentu priemyslu alebo na široko rozvetvenú horizontálnu činnosť.“  

Znamená to, že jedno DPIA môže byť použité na posúdenie viacerých spracovateľských operácií, ktoré sú podobné z hľadiska rizika, ktoré predstavujú, za predpokladu, že sa primerane zohľadní osobitná povaha, rozsah, kontext a účely spracovania.
     Môže to zahŕňať prípady, keď sa podobná technológia používa na zber toho istého druhu údajov na tie isté účely.
     Napríklad skupina obecných orgánov, z ktorých si každý zriaďuje podobný kamerový systém (CCTV) môže vykonať jedno DPIA, ktorým sa pokryje spracovanie u týchto samostatných prevádzkovateľov, alebo železničná spoločnosť (jeden prevádzkovateľ) môže takto pokryť monitorovanie.

Súvisiace pojmy: