Rámec DPIA

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

Pri DPIA ide o postup, vytvorený s cieľom opísať spracovanie, posúdiť nevyhnutnosť a proporcionalitu spracovania a pomôcť riadiť riziká týkajúce sa práv a slobôd fyzických osôb, ktoré vyplývajú zo spracovávania osobných údajov (ich posúdením a stanovením opatrení na ich riešenie).

DPIA je významným nástrojom v oblasti zodpovednosti, keďže pomáha prevádzkovateľom nielen dodržiavať požiadavky GDPR, ale aj preukázať, že boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie súladu s nariadením (pozri aj článok 24 GDPR). Povedané inými slovami, DPIA je postup zameraný na vytváranie a preukazovanie súladu.

Súvisiace pojmy: