Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – základné údaje

Zobraziť pojem v strome Doména: Cestovanie a doprava

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Znenie zákona

Doplnkové informácie:

Súvisiace zákony  

- zákon 372/1990 Zb.  (o priestupkoch) - najmä § 22: Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: