Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 218
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: