Osoba zverená do starostlivosti alebo dozoru (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

V zmysle zákona č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 127
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: