Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (Trestný zákon)

Zobraziť pojem v strome Doména: Občan, štát a právne vzťahy

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 171 - §173
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: