Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§30e
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: