Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok (ochrana pred omamnými látkami)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 139/1998 Z.z. (o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
§ 34
Znenie zákona

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: