Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ochrana pred omamnými látkami)

Zobraziť pojem v strome Doména: Zdravie

Definícia

Zdrojový zákon

Zákon 139/1998 Z.z. (o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
§ 8
Znenie zákona

Súvisiace pojmy: