« Späť na orgány verejnej moci

Čo je zoznam orgánov verejnej moci?

Je to hierarchicky usporiadaný prehľad orgánov verejnej moci, ktorých činnosť je vymedzená platnými zákonmi Slovenskej republiky. Zoznam v podobnom rozsahu nebol zatiaľ nikdy publikovaný.

Čo je to orgán verejnej moci?

Tento pojem nie je v legislatíve Slovenskej republiky presne definovaný, preto vychádzame z uznesenia Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92:

Verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu.
Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.
Orgánom v právnom slova zmysle je právnická osoba, vykonávajúca svoju činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu a je zriadená k trvalému a opakujúcemu sa výkonu činnosti.

Prečo zoznam vznikol?

Svet okolo nás je plný organizácií / inštitúcií, mnoho z nich je v pôsobnosti štátu alebo samospráv. Sú tu ministerstvá, úrady, centrá, ústavy, rady, zbory, sily, riaditeľstvá. verejno-právne inštitúcie, zastupiteľstvá, komisie a mnoho ďalších. Pre občana, zamestnanca či podnikateľa nie je ľahké sa v nich vyznať a vedieť, kto je za čo zodpovedný, čím mu môže pomôcť.

Tieto orgány z hľadiska právomocí nie sú homogénnou skupinou. Je možné ich usporiadať do skupín, ktoré sú dané legislatívnym rámcom Slovenskej republiky. Každý z orgánov verejnej moci má svoju organizačnú štruktúru, niektoré z orgánov majú aj podriadené organizácie, ktoré sú v ich pôsobnosti. Informácie o svojej pôsobnosti a činnosti majú zvyčajne uverejnené na webovom sídle.

Každý z orgánov verejnej moci má zákonný rámec, ktorý vymedzuje jeho pôsobnosť. Tento rámec je zvyčajne tvorený jedným konkrétnym zákonom, niekedy je to aj viac zákonov a príslušných podzákonných aktov. Činnosť organizačných jednotiek je daná interným organizačným aktom - organizačným poriadkom.

Štruktúra informácií k jednotlivým orgánom

Každý orgán verejnej moci má svoje pomenovanie dané zákonom, podzákonnou normou alebo riadiacim aktom. K pomenovaniu uvádzame aj anglický názov, ak ho orgán verejnej moci používa a uvádza, alebo anglický preklad, ak názov nie je k dispozícii. Nasleduje webové sídlo daného orgánu, zákony vymedzujúce pôsobnosť daného orgánu a citácia jeho pôsobnosti z príslušného zákona. V doplnkových informáciách, ktoré sú voliteľné sú uvedené ďalšie linky a odkazy (napr. na zaujímavé webové stránky danej organizácie), prípadne ďalšie informácie (ako je organizačná štruktúra danej organizácie).

V strome pod danou organizáciou sa môžu nachádzať buď jej organizačné zložky alebo podriadené organizácie v jej pôsobnosti. Napr. Úrad vlády Slovenskej republiky je podriadenou organizáciou vláde Slovenskej republiky, banková rada je orgánom Národnej banky Slovenska.

Na úrovni miestnej verejnej správy a samosprávy nie sú vymenúvané všetky orgány danej úrovne (napr. obce, okresné úrady), ale je vymedzená ich všeobecná pôsobnosť a odkaz na ich zoznam s kontaktmi.