Odborne spôsobilá osoba (definícia, Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, § 2a, ods. 3)

Show legal term in tree Domain: World

Definition

Related terms:

Parent term:
Sibling terms: