Zaujímavé informácie na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov (GDPR)

Zobraziť pojem v strome Doména: Európska únia

Definícia

Doplnkové informácie:

Pôsobnosť úradu

"Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná."

Súvisiace pojmy: