« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Súdna moc a právne služby

Občianske / rodinné právo

Zákon č. 176/2015 Z. z.
o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene…

Obchodné právo

Trestné právo

Zákon č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene…
Zákon č. 398/2015 Z. z.
o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene…
Zákon č. 397/2015 Z. z.
Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene…

Väzenstvo

Zákon č. 78/2015 Z. z.
o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene…

Odškodňovanie a súdna rehabilitácia

Znalecké, prekladateľské a tlmočnícke činnosti

Konkurzné právo, exekúcie a dobrovoľné dražby

Eurojust

Výkon verejnej moci

EÚ a medzinárodné právo

Spotrebiteľské práva

Zákon č. 335/2014 Z. z.
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene…

Tvorba právnych predpisov a Zbierka zákonov

Zákon č. 400/2015 Z. z.
o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene…