« Späť na zoznam zákonov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Platné zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zdravotná starostlivosť

Zákon č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene…
Zákon č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene…
Zákon č. 579/2004 Z. z.
o záchrannej zdravotnej službe a o zmene…
Zákon č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene…
Zákon č. 73/1986 Zb.
o umelom prerušení tehotenstva
Zákon č. 153/2013 Z. z.
o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene…
Zákon č. 199/1994 Z. z.
o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov

Ochrana zdravia

Zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene…
Zákon č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
Zákon č. 139/1998 Z. z.
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Zákon č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene…
Zákon č. 2/2005 Z. z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene…
Zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve

Verejné zdravotné poistenie

Zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene…
Zákon č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene…
Zákon č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 363/2011 Z. z.
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene…

Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody

Zákon č. 538/2005 Z. z.
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene…

Cenová politika

Zákon č. 525/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Zákon č. 437/2004 Z. z.
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Kontrola zákazu biologických zbraní

Zákon č. 218/2007 Z. z.
o zákaze biologických zbraní a o zmene…