Cieľ slovníka

Cieľom slovníka legislatívne definovaných a používaných pojmov je poskytnúť používateľovi prehľad pojmov identifikovaných v legislatíve SR na úrovni zákonov. Iné pojmy v slovníku nie sú uvedené.

Zmyslom slovníka je poznať presné legislatívne vymedzenie daného pojmu, nakoľko bežný význam daného slova môže byť mierne alebo aj významne odlišný. Je veľa životných situácií, keď potrebujeme poznať aj presnú právnu definíciu daného pojmu.

Slovník je určený pre každého (laika, študenta aj profesionála), kto potrebuje rýchlo nájsť právny rámec daného pojmu a nechce sa trápiť bežným hľadaním na webe, kde nemá istotu, či našiel skutočne právne vymedzenie pojmu a nie názor autora stránky. Legislatíva je veľmi rozsiahla a len málo ľudí pre každý pojem vie si priradiť príslušný zákon.

Nakoľko v rámci pojmov sú uvedené v rámci každého zákona subjektívne modality (oprávnenie, povinnosť) a objektívne modality (príkaz, zákaz, dovolenie), je možné v slovníku identifikovať všetky zákonné práva pre danú osobu v danej roli, jej povinnosti, ale aj možné priestupky, správne delikty a následné sankcie.

Stav slovníka

Slovník je v štádiu beta verzie – je plne funkčný a spracované zákony sú plne pokryté. V priebehu ladenia môže dôjsť k menším úpravám, ale štruktúra spracovania zákonov sa už meniť nebude.

Najviac pokryté oblasti sú Bezpečnosť, Zdravotníctvo, Občan a štát. Okrem národnej legislatívy sú tu uvedené aj dôležité dokumenty na úrovni EÚ.

Pojem

Pojmom pre účely tohto slovníka je krátka lexikálna jednotka uvedená v zákonoch SR, napr. v názve paragrafu, v texte paragrafu / odstavci / písmene zákona a ktorou môže byť:

Poznámka pre semiotikov: pojmami sú významné mémy identifikované v zákonoch.

Opis pojmu je realizovaný uvedením jeho definície (ak je priamo v zákone zavedená) alebo vymenovaním charakteristických vlastností alebo jeho špecifikáciou, charakteristikou a pod., ktorá je citáciou z príslušného zákona. K pojmu a jeho opisu je uvedený príslušný zákon, paragraf, písmeno, odkiaľ je braná citácia.

Výraz „v zmysle zákona“ znamená, že pojem nie je v zákone explicitne definovaný alebo pri jeho opise nie je možné citovať zákon ako súvislý text, len vybrané časti, ale je možné zachovať jeho vecný význam.

Dôležitosť pojmu

Základné pojmy (dôležitosť 1) - v zákonoch zvyčajne v §2 sú vymedzené základné pojmy buď všeobecne platné alebo špecifické pre daný zákon – definícia začína formuláciou „na účely tohto zákona“.

Dôležité pojmy (dôležitosť 1 a 2) – sú to aj pojmy definované mimo §2 alebo pojmy významné pre používateľa – napr. práva, povinnosti, priestupky, sankcie.

Všetky pojmy (dôležitosť 1 - 3) - v rámci zákona je množstvo pojmov (napr. pomenované paragrafy), ktoré sú zaujímavé len pre špecifické skupiny používateľov. Každý paragraf zákona je použitý v rámci niektorého pojmu, preto na úrovni „všetky pojmy“ je do pojmov rozdelený celý zákon.

Spôsob práce so slovníkom

So slovníkom sa pracuje v dvoch režimoch – zadávanie slov a prezeranie. Zadávanie slov si vyžaduje prihlásenie.

Pre používateľa je určený režim prezerania.. Slová v slovníku sú usporiadané buď v ABC zozname alebo v stromovej štruktúre.

ABC zoznam

V ľavej časti okna je možné si nastaviť filter, akú mieru podrobnosti pojmov chceme v zozname vidieť a domény, z ktorých budú zobrazené dané slová. Nastavenia je možné dynamicky meniť.

Kliknutím na daný pojem sa rozvinie text s opisom pojmu, príslušným zákonom a paragrafom.

V spodnej časti je ponuka na:

Strom

V tomto režime sú slová zobrazované v hierarchickej, stromovej štruktúre podľa jednotlivých domén, zákonov a pojmov. Pojmy sú v strome zaradené tak, aby základný alebo všeobecný pojem mal pod sebou pojmy špeciálne. Preto pojmy súvisiace s vybraným pojmom sú trojaké: nadradený pojem, pojem na rovnakej úrovni a podriadený pojem.

Kliknutím na daný pojem sa rozvinie text s opisom pojmu, príslušným zákonom a paragrafom.

Ak je vedľa pojmu šípka smerom nadol, znamená to, že pod daným pojmom sú podriadené pojmy, ktoré sa po kliknutí na šípku zobrazia. Ak chceme zoznam podriadených pojmov skryť, klikneme pri pojme na šípku nahor.

V ľavej časti okna je možné si nastaviť filter, akú mieru podrobnosti pojmov chceme v strome vidieť a domény, z ktorých budú zobrazené dané slová. Nastavenia je možné dynamicky meniť.

Priame vyhľadanie slova

V ľavej strane obrazovky si môžeme zadať priamo hľadané slovo. Nemusíme zadať celé slovo, ale dynamické vyhľadávanie prebieha už od 3 písmen. Napr. ak chceme zadať slovo „trest“, už po zadaní „tres“ sa hľadajú všetky slová s daným podreťazcom.

Aj ak nedáme pojem v správnom páde, najdú sa pojmy s rovnakým koreňom. Napr. ak zadáme slovo „tresty“, zobrazia sa ja pojmy ako „trestné“, „trestných“, „trestnej“ a pod.

Ak chceme zadať presne hľadaný reťazec, zadáme ho do úvodzoviek, napr. „trestný čin“.

Je potrebné sa rozhodnúť, či dané slovo hľadáme všade, alebo len v nadpise pojmu. Mnohé slová môžu byť v tele iných pojmov často používané. Môžeme si odskúšať oba varianty na slove trest a uvidíme rozdiel.

Takisto je potrebné sa rozhodnúť, či hľadáme medzi základnými, dôležitými alebo všetkými pojmami. Môžeme si to odskúčať na spomínanom slove trest pri nastavení hľadania v názvoch.