Služby

Zabezpečenie súladu

Predmetom služby je podpora zabezpečovania súladu s legislatívou v oblasti informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti, v súčasnosti najmä s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR a zákonom o kybernetickej bezpečnosti pre veľké organizácie (napr. ministerstvá, nadnárodné spoločnosti).

Služba vychádza z dekompozície právnych aktov do regulácií, ich transformácie do konkrétnych povinností organizácie, identifikácia vhodnej formy plnenia povinností a spôsobu ich zabezpečenia. Nasleduje gap a dopadová analýza, návrh akčného plánu zabezpečovania súladu, príprava preukazovania súladu, podpora podriadených organizácií a útvarov, vzdelávacia a konzultačná podpora zodpovedných osôb.

Pre verejnú správu bude dôležitý pripravovaný Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy, ktorý prinesie prevádzkovateľom IT VS niekoľko desiatok nových povinností, niektoré z nich sú hodne náročné na zabezpečenie.

Sémantická dekompozícia

Predmetom služby je sémantická dekompozícia dodaných dokumentov pre danú cieľovú skupinu – napr. odbornú verejnosť (najmä zákony, stratégie, koncepcie, metodiky, príručky, ...).

Využitím pokročilých analytických nástrojov a prístupov identifikujeme všetko dôležité v dokumentoch a webových sídlach – napr. pojmy, definície, opisy, práva, povinnosti, postupy, fakty, dôkazy, vzorce, návrhy, ... (tzv. sémantické entity). Ak nie sú tvorcom pomenované, využitím onomaziológie ich vhodne pomenujeme, klasifikujeme, adresujeme, linkujeme a zobrazujeme.

Výstupom je slovník všetkých identifikovaných sémantických entít v dokumente alebo webovom sídle s vhodnými pomenovaniami a internou adresáciou. Môže byť vo forme textového súboru, excelovskej tabuľky, databázy, prezentácie alebo stromu vedomostí.

Príkladom môže byť rozklad zákonov do regulácií pre podnikateľov, slovník definíciízo zákonov, prehľad práv fyzických osôb, povinností právnických osôb v danej oblasti, riešenie životných situácií.

Transformácia dokumentov do stromov vedomostí

Táto služba nadväzuje na sémantickú dekompozíciu. Všetky dôležité informácie z dekomponovaných dokumentov sú podané vo forme tzv. stromu vedomostí (Tree of knowledge) podľa Web 3.0 štandardu W3C SKOS. Strom je zobrazený v cloudovom prostredí Knowww prístupnom cez webový prehliadač na smartfóne, tablete, PC.

Ako takéto stromy vedomostí vyzerajú, si môžete pozrieť na portáli Knowww.

Zmyslom týchto stromov je významne uľahčiť čitateľovi, zákazníkovi orientáciu, štúdium a najmä vyhľadávanie v zložitom, veľkom dokumente alebo skupine dokumentov. Vyhľadávanie je primárne sémantické; full-textové vyhľadávanie je ďalšou z možností.

Príkladom zložitého dokumentu je zákon, legislatívny akt EÚ, medzinárodná zmluva, vyhláška, stratégia, koncepcia, metodika, návod, organizačný poriadok, učebnica, monografia, filozofické alebo ekonomické dielo.

Podpora vytvárania sémanticky správne štruktúrovaných dokumentov

Predmetom konzultačnej podpory je napríklad zvýšenie zrozumiteľnosti dokumentov a efektívneho vyhľadávania nad ich sémantickým obsahom prostredníctvom činností, ako je:

  • vnútorná adresácia v rámci dokumentu
  • metadáta k dokumentom
  • vyhľadávanie nad dokumentami v rámci webového sídla
  • správne pomenovanie entít na webe pre efektívnejšie vyhľadávanie
  • reštrukuralizácia prezentácie obsahu webového sídla

Vytvorenie vedomostnej základne

V rámci tejto služby realizujeme sémantickú dekompozíciu väčšieho počtu dokumentov a webových sídiel so spoločnou tematikou a ich transformáciu do stromov, lesov a integráciu do spoločnej vedomostnej základne.

Príkladom vedomostnej základne je vedomostná základňa pre ochranu osobných údajov na báze všetkých informačných zdrojov EÚ prezentovanú v rámci finále EÚ Datathon 2017.

Konzultačné a implementačné služby v oblasti Web 3.0

Predmetom konzultačných služieb sú aktivity týkajúce sa sémantiky informácií a vedomostí publikovaných organizáciou vo forme dokumentov, webových stránok, datasetov, sociálnych sietí.

Výsledkom aktivít sú návrhy alebo aj realizácie vedomostnej základne, registrov, slovníkov pojmov, príručiek, manuálov a ďalších sémantických štruktúr podporujúcich internú a externú činnosť organizácie.