Referencie

GDPR konzultačné služby a poskytovanie vedomostnej základne

 • Ministerstvo zdravotníctva SR a 110 podriadených organizácií
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a podriadené organizácie
  • Slovenský pozemkový fond
 • Asseco Central Europe, a.s.

Transformované dokumenty do stromov vedomostí

OSN

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Parížská dohoda o zmene klímy
 • OSN dohovory a princípy týkajúce sa kozmického priestoru
 • Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení
 • Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení

 • Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii
 • Konsolidované znenie Zmluvy o Zmluvy o fungovaní Európskej únie
 • Obchodná dohoda medzi Kanadou a EÚ (CETA)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii
 • Smernica 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o opakovanom použití informácií verejného sektora
 • Smernica 2016/680 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV

Rada Európy

 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (v znení protokolov č. 11 a 14, s dodatkovým protokolom a protokolmi č. 4, 6, 7, 12 a 13)
 • Dohovor o predchádzaní a boji proti násiliu páchanom na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor)

USA

 • Národná bezpečnostná stratégia Spojených štátov
 • Zhrnutie Národnej stratégie obrany Spojených štátov pre rok 2018

Slovensko

 • NKIVS
 • Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon)
 • Zákon č. 313/2009 Z. z. (o vinohradníctve a vinárstve)
 • Ministerstvo hospodárstva SR - prehľad dokumentov
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prehľad dokumentov