Spoločnosť

Zmysel sémantických služieb poskytovaných spoločnosťou Lewik

Žijeme v dobe informačnej explózie. Denne na nás pôsobí stále rastúce množstvo informačných zdrojov, s rôznou kvalitou obsahu. Tieto informačné zdroje nám zaberajú významnú mentálnu kapacitu a o to menej jej máme na serióznu prácu a vzdelávanie.

Preto je žiadúce mať k dispozícii pokročilé Web 3.0 nástroje, ktoré nám umožnia efektívnejšie poznávať, vzdelávať sa a vyhľadávať; pracovať nielen s informáciami, ale aj s vedomosťami v nich obsiahnutými.

Poslanie

Poslaním spoločnosti Lewik je poskytnúť používateľom Web 3.0 nástroje na výrazne efektívnejšiu prácu s informáciami a vedomosťami.

Prístup

Náš prístup k zefektívneniu práce s informáciami a vedomosťami je založený na metodológii sémantickej dekompozície. Využitím pokročilých analytických nástrojov a prístupov identifikujeme všetko dôležité v dokumentoch a webových sídlach – napr. pojmy, definície, opisy, práva, povinnosti, postupy, fakty, dôkazy, vzorce, návrhy, ... (tzv. sémantické entity). Ak nie sú tvorcom pomenované, využitím onomaziológie ich vhodne pomenujeme, klasifikujeme, adresujeme, linkujeme a zobrazujeme napr. vo forme tzv. stromov vedomostí – Trees of knowledge (Web 3.0 štandard W3C SKOS).

Filantropia

Považujeme za zmysluplné a užitočné poskytovať širokej verejnosti (slovenskej, aj v svetovej) bezplatne nástroje a prostriedky pre efektívnejšie vzdelávanie, porozumenie, poznanie a vyhľadávanie informácií a vedomostí zo sveta autorít. Preto sme vytvorili vyše 60 voľne prístupných stromov vedomostí autorít zo Slovenska aj zo sveta, vrátane vlastných stromov pre výučbu práce s textovým editorom MS Word či prezentačným programom MS PowerPoint.

Mnohé stromy sú štruktúrovanou podobou aj aktuálne publikovaných alebo schvaľovaných dokumentov. Napr. zmluva EÚ – Kanada: CETA, či Istanbulský dohovor o predchádzaní násilia na ženách.