Zoznam datasetov

Charta OSN Charta základných práv Európskej únie (SK / EN) Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení Examples of the use of semantic trees Game Programming Global and Existential Risks Hrozby a zraniteľnosti kybernetického priestoru Karel Čapek - RUR (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS) Medzinárodné organizácie a ich orgány Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prehľad dokumentov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR Nariadenie vlády SR 36/2015 Z. z. (ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb) NKIVS Ochrana kybernetického priestoru Organizačný poriadok Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Orgány verejnej moci Pathway to the Solar system colonization, Milky Way and beyond Práca s prezentáciami v prostredí MS PowerPoint - strom vedomostí pre úroveň stredných škôl Práca s tabuľkami v prostredí MS Excel - strom vedomostí (osnova) Práca s textom a dokumentami v prostredí MS Word - strom vedomostí Prehľad relevantných dokumentov a informačných zdrojov v sektore zdravotníctva Riziká bežného dňa Situácie a problémy Slovník pojmov zo zdravotníckych zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii Strategická priorita - Manažment údajov (v pôsobnosti ÚPVIaI) Svet regulácií, legislatívy a práva pre informatikov Všeobecné hrozby a riziká White Paper on the future of Europe: Reflections and scenarios for the EU27 by 2025 Zákon 245/2008 Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon 305/2013 Z.z. (o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ) Zákon 343/2015 Z. z. (o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) Zákon č. 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Zákon č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - slovník pojmov Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a regulačný rámec prevádzky bezpilotných lietadiel (dronov) Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Zákon č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) Zákon č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 250/2007 Z. z. (o ochrane spotrebiteľa) Zákon č. 251/2012 Z. z. (o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) Zákon č. 313/2009 Z. z. (o vinohradníctve a vinárstve) ZÁKON č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) Zákon č. 431/2002 Z. z. (o účtovníctve) Zákon č. 45/2011 Z. z. (o kritickej infraštruktúre) - slovník pojmov Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) Zdravie Zmluva o Európskej únii Zmluva o fungovaní Európskej únie (TFEU) Zmluva o nešírení jadrových zbraní Zoznam zákonov Slovenskej republiky